NASZE INICJATYWY OBYWATELSKIE


Od kilku lat, z inicjatywy różnych osób we wsi realizujemy projekty i inicjatywy na rzecz całej wsi i jej mieszkańców. Ktoś z nas wpada na pomysł, by coś zmienić na lepsze, rozmawia o tym z innymi, znajduje kilku sprzymierzeńców przeprowadzenia inicjatywy. W takim gronie opracowywany jest plan działań i budżet, a potem poszukiwany darczyńca, który pomoże sfinansować koszty przedsięwzięcia. We wszystkich tych obywatelskich inicjatywach pomaga nam Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru, które daje nam opiekę prawną. Pomagają też inne ogólnopolskie i lokalne instytucje. A realizacja pozostaje w rękach aktywnych mieszkańców wsi.
Przedstawiamy kilka z nich:

2003/2004 – WE WSI POWSTAJE OBYWATELSKA BIBLIOTEKA
NA KOŃCU ŚWIATA

W 2003 / 2004 zrealizowaliśmy projekt pod nazwą „Biblioteka na końcu świata” finansowany przez Fundacje Wspomagania Wsi i Fundację im.Stefana Batorego i wsparty przez firmę Nokia. Projekt polegał na utworzeniu obywatelskiej biblioteki z publikacjami źródłowymi, literaturą piękną, lekturami. Początkowo biblioteka znajdowała się w budynku dawnej szkoły nowosieleckiej. Obecnie mieści się w budynku świetlicy wiejskiej i zawiera kilka tysięcy książek przekazanych przez osoby prywatne, jak również zakupionych ze środków Fundacji. Meble w bibliotece podarowała firma Nokia. Z zasobów biblioteki korzystają mieszkańcy wsi i okolicznych miejscowości, w tym przede wszystkim dzieci i młodzież. Bibliotekę prowadziła przez wiele lat społecznie p.Dorota Obrzut, pomagała jej p. Jadwiga Żarska. Pomysłodawca i koordynator projektu: Dorota Obrzut.

2010 – NOWY DACH NA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

W 2010 roku podjęliśmy się ratowania budynku świetlicy wiejskiej w Nowosielcach Kozickich. Trudne warunki pogodowe w ostatnich latach sprawiły, że dach na budynku świetlicy wymagał natychmiastowej wymiany i remontu. Za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia grupa kilku osób z Nowosielec Kozickich wystąpiła z wnioskiem o dotację na wymianę pokrycia dachowego do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 7.000 złotych. Kwota ta zasiliła budżet remontu, dofinansowany także z funduszu sołeckiego na rok 2010 (ok.8.000 złotych). Dach udało się wymienić do końca 2010 roku i uratować budynek przed dalszym niszczeniem. Koordynator przedsięwzięcia finansowanego ze środków EFRWP – Monika Kaczmaryk.

2011 – ZANIM PÓJDZIEMY W ŚWIAT DALEKI… - RATUJEMY
HISTORIĘ, WSPOMNIENIA I DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI

W 2011 roku realizowaliśmy projekt pt. „Zanim pójdziemy w świat daleki…” Jego celem była próba zintegrowania mieszkańców wsi wokół potrzeby ratowania i zachowania historii i dziedzictwa kulturowego wsi oraz nauczenie się przez młodzież wywodzącą się ze wsi - kilku umiejętności społecznych, m.in. pracy w zespole i realizacji tego typu przedsięwzięć społecznych. W ramach tego przedsięwzięcia przez pół roku 11 młodych osób ze wsi Nowosielce Kozickie uczestniczyło w cotygodniowych warsztatach tematycznych, robiło wywiady z mieszkańcami, pozyskiwało fotografie i wspomnienia o historii wsi. W efekcie projektu powstała wystawa fotograficzna pn. Nowosielce Kozickie – Ocalone Wspomnienia, prezentowana w świetlicy wiejskiej. Udało się ocalić wiele starych fotografii i wspomnień, odtworzyć w miniaturze dwa nieistniejące budynki we wsi sprzed II wojny światowej na podstawie zebranych informacji przez młodzież, zbudować makietę obrazującą zabudowania w centrum wsi z I połowy XX wieku, przygotować tablicę historyczno-informacyjną o wsi, założyć wizytówkę wsi na stronie internetowej Atlas Wsi Polskich i stworzyć bazę danych historycznych o wsi. W otwarciu wystawy dn. 26 czerwca 2011 roku w świetlicy nowosieleckiej wzięło udział ponad 100 osób z całej Polski. Budżet projektu wyniósł 10.100 złotych. Projekt otrzymał dofinansowanie z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – 7.000 złotych (w ramach programu „Równać Szanse” PAFW), Fundacji Wspomagania Wsi – 2.100 złotych oraz Akademii Rozwoju Filantropii – 1,000 złotych. W realizację projektu włączyli się mieszkańcy wsi oraz całej Doliny Wiaru. Pomagała nam także Fundacja Bieszczadzka z Ustrzyk, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę” z Warszawy, Urząd Gminy Ustrzyki Dolne, szkoła podstawowa w Wojtkowej i wiele osób spoza naszego regionu. Niefinansowy wkład tych osób i instytucji (praca wolontariuszy, darowizny rzeczowe i zapłata za konkretne usługi w projekcie) znacząco przekroczył kwotę wszystkich dotacji otrzymanych na realizację projektu. Koordynator projektu: Monika Kaczmaryk

2012 – ZMIEŃMY RZECZY BIEG, PÓKI NA TO CZAS…
WYDAJEMY KSIĄŻKĘ O HISTORII WSI I PONOWNIE
URUCHAMIAMY LOKALNĄ BIBLIOTEKĘ

W roku 2012 realizujemy projekt pt. „Zmieńmy rzeczy bieg, póki na to czas…”, który dotyczy kontynuacji projektu historycznego pt. „Zanim pójdziemy w świat daleki…”, rozwoju zasobów naszej lokalnej biblioteki, stworzenia w niej działu poświęconego dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu wsi i okolicy oraz wydania książki o dziedzictwie kulturowym wsi Nowosielce Kozickie na podstawie materiałów historycznych zgromadzonych przez młodzież. Książkę pt. Nowosielce Kozickie – Ocalone Wspomnienia wydajemy w nakładzie 500 egzemplarzy. Aby ułatwić wypożyczanie książek z dość dużego księgozbioru, w ramach tego projektu robimy spis elektroniczny wszystkich publikacji w bibliotece, a mamy w niej ponad 2.200 tytułów. Ze środków zaplanowanych w tym projekcie m.in. kupiliśmy do biblioteki piec, zrobiliśmy drobny remont sufitu, kupiliśmy farbę do pomalowania budynku świetlicy. Projekt jest finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi. Koordynator projektu: Monika Kaczmaryk.

2012 – SZARA RENETA – WIOSKA KWITNĄCYCH JABŁONI –
ZAKŁADAMY WE WSI SAD STARYCH ODMIAN DRZEW
OWOCOWYCH, PORZĄDKUJEMY STAW KOŁO ŚWIETLICY

W roku 2012 realizujemy także projekt pt. „Szara Reneta - Wioska kwitnących jabłoni” , którego celem jest upowszechnienie wiedzy o starych odmianach drzew owocowych, konkretna ochrona starych sadów we wsi przez młode pokolenie i utworzenie edukacyjnego sadu wiejskiego koło świetlicy, a także uporządkowanie stawu wiejskiego i obsadzenie go ozdobnymi, lokalnymi odmianami roślin. Projekt jest finansowany przez Fundację Wspomagania Wsi, dofinansowany przez Nadleśnictwo Bircza i wspierany pracą społeczną mieszkańców wsi. Koordynator projektu: Bożena Markowicz

2014 – WIOSENNA AKCJA SPRZĄTANIA WSI

W maju 2014 roku Stowarzyszenie współpracując z Sołectwem Nowosielce Kozickie zorganizowało i przeprowadziło na terenie wsi Nowosielce Kozickie trzecią już akcję wiosennego sprzątania terenu wzdłuż drogi głównej i dróg bocznych we wsi. W przedsięwzięciu wzięło udział 11 dzieci pod opieką 2 dorosłych wolontariuszy. Akcja finansowana była bezpośrednio z gminnego funduszu antyalkoholowego w kwocie 300 zł .Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne zapłacił bezpośrednio za fakturę w sklepie. Kwotę tę wydano na zakup rękawic ochronnych i worków na śmieci oraz organizację ogniska z poczęstunkiem dla wszystkich uczestników akcji.

2014 – RAZEM DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI – ODSŁANIAMY
HISTORIĘ WSI I JEJ BOGACTWO PRZYRODNICZE – SPRZĄTAMY I
UDOSTĘPNIAMY PARK PODWORSKI WE WSI

Projekt pt .”Razem dla naszej przyszłości-odsłaniamy historię wsi i jej bogactwo przyrodnicze”, realizowany od kwietnia do września2014 roku wspólnie z Sołectwem Nowosielce Kozickie ,w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne oraz Nadleśnictwem Bircza .Celem inicjatywy było uporządkowanie zaniedbanego terenu parku podworskiego i udostępnienie go mieszkańcom, młodzieży szkolnej i turystom. W ramach projektu wycięto krzaki i uprzątnięto teren parku (usnięto kilkadziesiąt worków śmieci), przygotowano i utwardzono drogę dojazdową do parku, wytyczono i oznakowano dwie ścieżki edukacyjne (ornitologiczną i botaniczną) i ustawiono 2 tablice historyczne. Na uporządkowanym placu wybudowano wiatę z miejscem na ognisko i ekologiczne WC . Wydano ulotkę informacyjną o parku i o historii wsi w nakładzie 300 egzemplarzy (dostępna m.in. w biurze turystycznym w Ustrzykach Dolnych i w bibliotece w Nowosielcach Kozickich). Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Fundację im. M. Rataja ”Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” w wysokości 7.500 złotych. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji złożono do sponsora w wymaganym terminie. Wartość pracy społecznej członków Stowarzyszenia i mieszkańców sołectwa w tym projekcie oszacowano na 13.380 złotych, wkład finansowy partnerów - 7.424,22 złotych. Potwierdzona wartość realizacji całego projektu wyniosła 28.304,22 złotych (środki finansowe, praca społeczna, wycenione dary rzeczowe).

2014 – DZIEDZICTWO NASZĄ SIŁĄ! EKOMUZEUM W
NOWOSIELCACH KOZICKICH – REKONSTRUKACJA
WARTOWNICZKI, HUŚTAWKI I DWA DEPTAJE (QUESTY) PO WSI.

Projekt realizowany od sierpnia do grudnia 2014 roku wspólnie z Sołectwem Nowosielce Kozickie w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne i Nadleśnictwem Bircza. Inicjatywa ta była kontynuacją poprzednich działań, mających na celu utworzenie we wsi muzeum tematycznego na otwartym powietrzu-Ekomuzeum Nowosielce Kozickie –Seńkowa poprzez oznakowanie i opisanie wartości przyrodniczych i historycznych wioski oraz wielokulturowego dorobku jej mieszkańców. Odtworzono tradycyjną wartowniczkę, wewnątrz której umieszczono makietę przedwojennej zabudowy wsi, zbudowaną przez tutejsza młodzież w 2011 roku. Obok wiejskiego sadu postawiono rodzinną huśtawkę, replikę dawnej, umiejscowionej naprzeciw budynku szkoły. W centralnym Punkcie parku umieszczono tablicę do robienia pamiątkowych zdjęć z Nowosielec. Dzieci i młodzież, podczas warsztatów z tworzenia questów (spisanych, wierszowanych historii miejscowości przypominających podchody harcerskie) opracowały dwie broszurki z grą terenową opowiadająca historię Nowosielec i zachęcającą do spaceru po wsi tj. : SEŃKOWA WIOSKA WIELOKULTUROWA – OPOWIEŚĆ ELIASZA oraz OPOWIEŚĆ DZIĘCIOŁA, KTÓRY NA DRZEWIE PRZYSIADA I STARE HISTORIE LUDZIOM OPOWIADA. Broszurki wydano w nakładzie po 300 egzemplarzy każdej. Broszurki są udostępniane szkołom (jako propozycja lekcji w terenie) i turystom odwiedzającym wioskę. Mają być też dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej wsi i innych organizacji na Podkarpaciu. Dzięki nawiązanej współpracy z OSP Wojtkowa, we wrześniu 2014 roku strażacy przeprowadzili w parku kolejny rekonesans suchych gałęzi i konarów pod kątem bezpieczeństwa dla odwiedzających i przycięli niebezpiecznie zwisające konary.Rezultatem przeprowadzonych działań są atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających wioskę gości miejsca do aktywnego spędzania czasu i poznawania wielokulturowej historii okolicy. Już na przełomie 2014/2015 roku w parku spontanicznie zorganizowano 3 kuligi dla turystów z ogniskami. Również spontanicznie, we wrześniu 2014 roku Ochotnicze Straże Pożarne z okolicznych wsi: Wojtkowej, Wojtkówki i z Chwaniowa we współpracy ze Stowarzyszeniem posadziły w parku podworskim w Nowosielcach 3 dęby wolności jako upamiętnienie 25 rocznicy odzyskania suwerenności przez Polskę w wyborach 4 czerwca 1989 roku.

Projekt był finansowany przez Fundację Bieszczadzką w ramach programu „Działaj Lokalnie” PAWF i ARFP w wysokości 5.500 złotych. Ze środków własnych Stowarzyszenie dołożyło do realizacji tego projektu 200 złotych, inni partnerzy – 608,90 złotych, a wkład niefinansowy oszacowano na 12.217,39 złotych (praca wolontariuszy, wartość przekazanych materiałów). Potwierdzona wartość realizacji całego projektu wyniosła 18 526,29 złotych. Projekt otrzymał wyróżnienie od Fundacji Bieszczadzkiej.

MINI-PRZEWODNIKI PO NASZEJ WIOSCE

Zwiedzanie Nowosielec Kozickich za pomocą wierszowanego tekstu, tzw. questu/deptaja, który prowadzi do skarbu. Do wyboru dwa deptaje po wsi:

OPOWIEŚĆ DZIĘCIOŁA, KTÓRY NA DRZEWIE PRZYSIADA I STARE HISTORIE LUDZIOM OPOWIADA
[ściągnij]

SEŃKOWA – WIOSKA WIELOKULTUROWA. OPOWIEŚĆ ELIASZA
[ściągnij]